1 234 ... 26>

253

 
Differenzdruckschalter, mechanisch, 3000...15000Pa, Regler, , Wechsler, 12-230 VAC, 5(1)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese 250...600Pa
Differenzdruckschalter, mechanisch, 250...5000Pa, Regler, , Wechsler, 12-230 VAC, 5(1)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese 60...150Pa
 
Differenzdruckschalter, mechanisch, 250...5000Pa, Wächter, , Wechsler, 12-230 VAC, 5(1)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese 60...150Pa
 
Differenzdruckschalter, mechanisch, 100...1000Pa, Wächter, , Wechsler, 12-230 VAC, 5(1)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese 20...40Pa
Differenzdruckschalter mit Haltewinkel, mechanisch, 40...600Pa, Wächter, , Wechsler, 12-230 VAC, 5(1)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese 22...33Pa
Differenzdruckschalter mit Haltewinkel, mechanisch, 20...300Pa, Wächter, , Wechsler, 12-230 VAC, 5(1)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese 10...15Pa
Differenzdruckschalter, mechanisch, 40Pa, Wächter, , Wechsler, 12-230 VAC, 5(1)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese ca. 15Pa
Differenzdruckschalter, mechanisch, 20Pa, Wächter, , Wechsler, 12-230 VAC, 5(1)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese ca. 10Pa
 
Differenzdruckschalter, mechanisch, 400...1600Pa, Wächter, , Wechsler, 12-230 VAC, 1,5(0,4)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese 30...60Pa
Differenzdruckschalter mit Haltewinkel, mechanisch, 30...500Pa, Wächter, , Wechsler, 12-230 VAC, 1,5(0,4)AAC, 12-24 VDC, 1(0,2)ADC, Hysterese 10...25Pa